Burada toplumsal cinsiyet alanında çalışan kurumlar ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş göstergeleri bulacaksınız. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar ve tespit ettiğiniz göstergeleri bizimle paylaşın, portalda yayınlayalım.

Nasıl çalışır?

Görmüş olduğunuz tek rakamdan oluşan kod (1, 2, 3, 4 vb)  konu adını, iki rakamdan oluşan kod  (1.1, 1.2, 2.3 vb) konu ile ilgili değişimleri, üç rakamdan oluşan kod (1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 vb) alt değişimleri  ve harf kodları göstergeleri ifade etmektedir.

4. TOPLUMSAL CİNSİYET ALANINDA ÇALIŞAN KURUMLAR VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

A. Kadına Yönelik Şiddetin Azalması

4.1 Toplum genelinde toplumsal cinsiyet farkındalığının artması

a) Toplum genelinde kadınların seçme ve seçilme haklarının erkeklerle eşit olduğunu düşünen insan sayısı
b) Kadınların yönetme ve siyaset yapma becerilerinin olmadığını düşünen insan sayısı
c) Farklı sosyal ve kültürel arka planlı vatandaşların toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık seviyeleri
ç) Eğitimin her aşamasında toplumsal cinsiyet konusunda zorunlu derslerin sayısı
Üniversitelerde kadın çalışmaları bölümlerinin sayısı
d) Kadın araştırma merkezlerinin sayısı
e) Erkeklik meselesiyle ilgilenen grupların sayısı
f) Kadına yönelik şiddet davalarının kadınlar lehine sonuçlanma oranı
g) Kadının geleneksel rolünü pekiştiren tutumlarda bulunan devlet personeli sayısı

4.2 Toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitlikçi tutumların gelişmesi

a) Eğitimin her aşamasında toplumsal cinsiyet konusunda zorunlu derslerin sayısı
b) Üniversitelerdeki kadın çalışmaları bölümlerinin sayısı
c) Kadın araştırma merkezlerinin sayısı
ç) Erkeklik meselesiyle ilgilenen grupların sayısı
d) Kadına yönelik şiddet davalarının kadınlar lehine sonuçlanma sayısı
e) Kadının geleneksel rolünü pekiştiren tutumlarda bulunan devlet personeli sayısı

4.3 Kadına yönelik şiddeti önlemek için yasal mevzuatın CEDAW ve İstanbul Protokolü’ne uyumlu olarak uygulanması

a) CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunan kararların sayısı
b) Medyadaki olumlu haber sayısı
c) Uygulayıcıların ve hizmet sunucuların CEDAW ve İstanbul Protokolü hakkındaki bilgi seviyeleri

4.4 Kadına yönelik şiddeti önlemekle görevli kamu kurum ve kuruluşlarının sendika ve meslek örgütleri dahil STK’larla işbirliğinin artması

a) Beraber yapılan kampanya, ortak çalışma, etkinlik, işbirliği modellerinde çeşitlilik (kurum çeşitliliği, ortaklık çeşitlilikleri) sayısı
b) Birlikte oluşturulan ve hayata geçirilen modellerin sayısı

4.5 Kadına yönelik şiddeti önlemek için toplum genelinde ataerkilliğin azalması

a) Erkekliği tartışan internet sitelerinin sayısı
b) Maçlarda, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada vb. küfür kullanımı sayısı
c) Şiddet durumunda kendini savunan kadınların sayısı
ç) Ailede kendini lider olarak gören erkek sayısı
d) Ulusal basın ve medyada kullanılan dildeki ataerkil kavramların sayısı
e) Devlet ve politik söylemlerde kullanılan dildeki ataerkil kavramların sayısı

4.6 Kadına yönelik şiddeti önlemek için kadınlar arasında dayanışma mekanizmalarının gelişmesi

a) Şiddete karşı mahalle inisiyatiflerinin sayısı
b) Kadınlarla birlikte çalışan STK sayısı
c) Kadın STK’larının eğitim ve etkinliklerine katılan kadın sayısı
ç) Sosyal medyada erkek şiddetiyle mücadele gruplarının, ağlarının sayısı

4.7 Kadınlara yönelik hukuki destek mekanizmalarının (adalete erişime yardımcı olma, yönlendirme, avukat atama vb.) artması

a) Barolara gelen, boşanmak/korunmak isteyen kadın başvuru sayısı
b) Şiddet gören kadınlara atanan avukat sayısı
c) Türkiye’de barolardaki kadın hakları kurullarının sayısı
ç) Bu konuda kadınlara sağlanan finansal destek miktarı
d) Şiddet gören kadınlara yönelik yardım hatlarının sayısı
e) Sosyal medyada erkek şiddetiyle mücadele gruplarının, ağlarının sayısı

4.8 Kurumlardan (kamu ve yerel yönetim) faydalanan kadınların aldıkları hizmetlerin niteliğinin artması (görevlilerin kadınlara sağlanacak hizmetlerde yasaların farkında olarak, yasalara uygun ve hızlı bir şekilde hareket etmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarının olması vb.)

a) Kadınlara hizmet veren kamu ve yerel yönetim personelinin kadınlara yaklaşımındaki toplumsal cinsiyet algı düzeyi
b) Kadınların aldıkları hizmetler sonucunda hayatlarında yaşadıkları sorunların çözüme ulaşma oranı
c) Kadınların aldıkları hizmetlerden memnuniyet düzeyi
ç) Ana dilinde hizmet alan kadın sayısı

4.9 Kadınlara hizmet veren kamu ve yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitlikçi tutumların gelişmesi (kadınların beyanlarına değer verilmesi, istek ve ihtiyaçlarının ciddiye alınması, arabuluculuk yapılmaması, vb.)*

a) Kadınlara hizmet veren kamu ve yerel yönetim personelinin toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalık düzeyi
b) Belediyelerde/yerel yönetim mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan birimlerin sayısı
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hizmet içi eğitim sayısı
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hizmet içi eğitimlerin (tüzük ve yönetmeliklerinde) var olup olmaması

4.10 Kadınlara hizmet veren kurum çalışanlarında toplumsal cinsiyet eşitlikçi tutumların gelişmesi (kadınların beyanlarına değer verilmesi, istek ve ihtiyaçlarının ciddiye alınması, arabuluculuk yapılmaması, vb.)

a) Kadınlara hizmet veren kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyet konusundaki düzeyleri
b) Kurumların kadın kotasını düzenleyen yasaların sayısı
c) Kurumların kreş sayısını düzenleyen yasaların sayısı
ç) Annelik izni süresi
d) Babalık izni süresi

4.11 Kadınların feminizmin kavramı, ilkeleri, türleri hakkında bilgisinin artması

a) Feminizm konusundaki bilgi seviyesi
b) Feminist gece yürüyüşünün sayısı
c) Feminist gece yürüyüşlerine katılımcıların sayısı
ç) Feminist yayınların sayısı
d) Feminist yayınlarının okunma oranı
e) Medyanın feminizme dair olumlu söz üretme miktarı

4.12 Kadının özgüveninin artması

a) Yalnız yaşayan kadın sayısı
b) Geleneksel olarak eril kabul edilmiş iş kollarında çalışan kadın sayısı
c) Hane reisi kadın sayısı
ç) Kadın girişimci sayısı
d) Sosyokültürel etkinliklere katılan kadın sayısı
e) Yalnız seyahat eden kadın sayısı
f) STK’larda faaliyet gösteren kadın sayısı
g) Üniversitelerdeki kadın sayısı

4.13 Kadının temel yasal haklarına dair farkındalığının artması

a) Koruma için dilekçe yazan kadın sayısı
b) Yasal haklarından faydalanmak için girişimde bulunan kadın sayısı
c) Yasal haklarından faydalanan kadın sayısı
ç) Evine “aile konutudur” şerhi koyduran kadın sayısı

4.14 Kadının şiddetin tanımı, türleri ve döngülerine dair bilgisinin artması

a) Kadınların şiddete dair bilgi seviyesi
b) Bilgi kaynaklarının çeşitliliği
c) Bilgi kaynaklarının ulaşılabilirliği
ç) Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şiddet (fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, dijital) haberlerinin sayısı

4.15 Kadının şiddete maruz kalma durumunda gerekli başvuru mekanizmalarına dair bilgisinin artması

a) Kadınlara hakları konusunda bilgi veren basılı kaynak sayısı
b) Kadınlara hakları konusunda bilgi veren eğitim sayısı
c) Kadınlara hakları konusunda bilgi veren eğitimlere katılan kadın sayısı

4.16 Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın gelişmesi

a) Bağımsız medya ve kadın ağlarının sayısı
b) Medya izleme raporlarının sayısı
c) Feminist yayınların sayısı
ç) Şiddet haberlerinin içeriği
d) Medyada kullanılan cinsiyetçi (sözel ve görsel) dilin kullanılma seviyesi
e) Cinsiyetçi ibarelerin sayısı
f) Medya çalışanlarının (her kademede ve farklı yayın alanlarında) sayısı ve erkek çalışanlara oranı
g) Güvenlikli ortamda çalışabilen kadın gazeteci sayısı
h) Gazetecilik ve medya eğitiminde toplumsal cinsiyet içerikli ders sayısı
ı) Kadın STK’ların medyadaki görünürlük seviyesi
i) Medyanın kadın çalışmalarının desteklenmesi konusundaki kampanyalarının sayısı
j) Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı köşe yazıları ve diğer düşünce yazılarının sayısı
k) Dizi ve filmlerde ve diğer yayınlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı karakterler üretme sıklığı
l) Şirket ve ajansların reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı reklam üretim sıklığı

4.17 Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitlikçi tutumların gelişmesi

a) Üniversitelerde kadın dekan sayısı
b) Üniversitelerde öğrenci temsil kurullarındaki kadın sayısı
c) Üniversitelerde kadın dayanışma/araştırma kulüplerinin sayısı
ç) Üniversitelerde erkeklik çalışması yapan, erkeklerden oluşan grupların sayısı
d) Üniversitelerde taciz birimleri sayısı
e) Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine verilen seminerlerin sayısı
f) Kampüslerdeki 8 Mart etkinliklerinin sayısı
g) Kampüslerdeki kadın etkinliklerinin sayısı

4.18 Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri

a) Gece toplu taşıma kullanan kadın sayısı
b) Kadının kendini güvende hissetmek için kullandığı araçların satış miktarı
c) Kendini korumak için savunma sporları yapan kadın sayısı
ç) Sokağa rahat ve güvende hissederek çıkan kadın sayısı
d) Gece sosyal ve kültürel aktivitelere dâhil olan kadın sayısı

4.19 Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artması

a) Kadınların kadın hareketine dair algılarındaki değişim
b) Kadın eylemlerine katılan kadın sayısı
c) Yerel kadın dayanışma ağlarına katılan kadın sayısı
ç) Kadınların toplumsal cinsiyet hakkındaki bilgi seviyeleri

4.20 Toplumun şiddetsiz iletişim becerileri geliştirmesi

a) Cinsiyet eşitlikçi tutumu benimseyen ebeveyn sayısı
b) Medyadaki şiddet haberlerinin sayısı
c) Şiddet kaynaklı şikâyet sayısı
ç) Karar mercilerinde bulunan kişilerin şiddet karşısındaki tutumları
d) Öğretmenlerin şiddet karşısındaki tutumları

4.21 Kadınlar için, onları toplumdan dışlamadan, kısıtlamadan ve şiddete karşı kalıcı çözüm getiren şiddetsiz ortamlar yaratılması (sığınaklar, dayanışma merkezleri vb.)

a) Kadınlar için açılan nitelikli sığınak sayısı
b) Halihazırda var olan nitelikli kadın sığınak sayısı

4.22 Toplum genelinde şiddetin tanım ve türlerine dair bilginin artması

a) Toplum genelinde şiddetin tanım ve türlerini bilen insan sayısı
b) Karar alıcıların şiddetin tanım ve türlerine dair yanıltıcı bilgi yayma miktarı

4.23 Toplum genelinde cinsiyet eşitlikçi ebeveyn tutumunun (çocuğu, cinsiyetinden bağımsız bir şekilde, birey olarak görme) gelişmesi

a) Çocuklara alınacak oyuncaklara dair tutumları
b) Çocukların öğreneceği becerilere dair tutumları
c) Eğitime dair tutumları
ç) Çocuklarının ev içinde üstlenecekleri sorumluluklara dair tutumları
d) Çocuk haklarını bilen ebeveyn sayısı
e) Çocuk bakımında eşit rol üstlenen ebeveyn sayısı
f) Kız ve erkek çocuklarına eşit izin, muamele veren ebeveyn sayısı
g) Cinsiyetçi oyuncaklara talep miktarı
h) Geleneksel olarak kız oyuncağı olarak nitelendirilen oyuncaklara oğlan çocuk ebeveynlerinin talep miktarı
ı) Kız/oğlan çocuklarına eşit sorumluluklar veren ebeveyn sayısı
i) Kız çocuklarının okullaşma oranı
j) Kız/oğlan çocuklarının geleneksel olarak erkek/kız mesleği olarak görülen mesleklerin eğitimine yönlendirilme oranı (meslek liseleri torna bölümü, çocuk gelişimi bölümü, vb.)

4.24 Şiddete maruz kalmış kadınların sosyal ve ekonomik açıdan yaşamlarını idame ettirebilecekleri sürdürülebilir ve destekleyici mekanizmalar oluşturulması (bir kadının sığınağa yerleştikten sonra ya da kimliği gizlendikten sonra kendi ayaklarının üstünde durabildiği bir yaşam biçimine erişiminin sağlanması)

a) Maddi yetersizlikler nedeniyle evliliğini sürdüren kadın sayısı
b) Şiddete maruz kalmış kadınlar arasında çalışmaya başlayan kadın sayısı
c) Şiddete maruz kaldıktan sonra tek başına (ve/ veya çocuklarıyla) yaşayan kadın sayısı
d) Nitelikli (kadını destekleyen ve kadın haklarını bilen ve uygulayan vb.) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin sayısı

4.25 Kadınlara yönelik hukukî destek mekanizmalarına erişimin artması*

a) Şiddet durumunda nereye başvuracağını bilen kadın sayısı
b) Devlet koruması için başvurmuş kadın sayısı

B- Kadınların İş Hayatına/Gücüne Katılımı

4.1 Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi

a) Kadınların mesleki beceri kazanımları
b) Kadınların öğrenilen meslekte staj yapma süresi
c) Kadının öğrenilen meslekte usta/öğretmeninden aldığı değerlendirme

4.2 Kız çocuklarının ve kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi

a) Kız çocuklarının okullaşma oranı
b) Kadınların eğitim düzeyi
c) Kadınların eğitim kurumlarına devam etmeleri konusunda kamu harcamaları miktarı
ç) Yaşam boyu eğitim veren kurumların eğitim verdiği kadın sayısı
d) Yaşam boyu eğitime katılan kadınların eğitim seviyesi ile ülke genelindeki kadınların eğitim seviyesi farkı

4.3 İş hayatında toplumsal cinsiyet farkındalığının artması

a) İş yerlerinde insan kaynakları çalışanları ve yönetici kadro başta olmak üzere düzenlenen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim ve seminer sayısı
b) İş yerlerinde toplumsal cinsiyet farkındalığını artıran kampanya ve bilgilendirici materyal sayısı
c) İş yerlerinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ile ilgili yapılan çalışmalara katılan katılımcı sayısı
ç) İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’nın toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratmak üzere yaptığı faaliyetlerin sayısı
d) İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’nın toplumsal cinsiyet farkındalığı artırmak üzere geliştirdiği teşvik edici kural ve yönetmelik sayısı

4.4 İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi

a) İş kollarında aranan elemanlar için cinsiyet tercihinin yapılmadığı ilan sayısı
b) İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı ilk 500 şirkette cinsiyet eşitliğine inandığını açıkça beyan eden CEO/Yönetim Kurulu Başkanı/kurum sayısı
c) İş yerindeki yönetici kadroda kadın-erkek oranı
ç) İş yerindeki her departman içinde kadın-erkek oranı
d) İK politikalarında “açılan bir iş ilanına başvurular arasında yapılan elemelerde ortaya çıkan son listenin ½ veya 1/3‘ü kadın değilse, açılan o pozisyona alım yapılmamaktadır” ilkesini benimseyen kurum sayısı
e) İş hayatında görev ve yetkilerin kadınlar ve erkekler arasında eşitlikçi ayrılma oranı
f) İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’nın toplumsal cinsiyet farkındalığı arttırmak üzere geliştirdiği teşvik edici kural ve yönetmeliklerin sayısı
g) Aynı iş grubundaki kadın-erkek maaşları arasındaki fark

4.5 İş kollarında toplumsal cinsiyet farkındalığının artması

a) Mesleki eğitim veren okullarda müfredatın toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyecek şekilde kurgulanan materyal sayısındaki değişim
b) Mesleki eğitim veren okullarda öğretmen ve yönetici kadronun toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen şekilde ders işleme, görüş bildirme oranı
c) Sadece kadın öğrencilere ya da erkek öğrencilere açık mesleki eğitimdeki iş kollarının sayısındaki değişim
ç) Kadınlara ya da erkeklere uygun olarak nitelendirilen iş kollarında azınlıkta olan cinsiyete pozitif kota uygulayan iş yerlerinin sayısındaki değişim

4.6 İş kollarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi

a) Belirli bir iş kolunda tek bir cinsiyeti anlatan meslek isimlerini çift cinsiyete uygun hale getiren kelime sayısı, uygulama sayısı, bunu uygulayan işyeri sayısı
b) İş kollarında aranan elemanlar için cinsiyet tercihinin yapılmadığı ilan sayısı
c) İş yerindeki yönetici kadroda kadın-erkek sayıları
İş yerindeki her departman içinde kadın-erkek sayıları
ç) İş başvurularında kadın adaylara pozitif ayrımcılık uygulanma oranı
d) İş hayatında görev ve yetkilerin kadınlar ve erkekler arasında ayrılma biçimi
e) İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’nın farklı iş kollarında toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmak üzere geliştirdiği teşvik edici kural ve yönetmelik sayısı
f) Farklı iş kollarında kadın-erkek arası maaş farkı
g) Kadınların yoğunlukla çalıştığı iş alanlarında maaş miktarı
h) Aynı kolda çalışan kadın ve erkeklerin arasındaki maaş miktarları ve farkları

4.7 İşverenlerin toplumsal cinsiyet eşitlikçi yaklaşım benimsemesi

a) İşverenlerin çalışanlarının işe alırken cinsiyetin belirli bir etken olmadığı karar sayısı
b) İşverenlerin açık pozisyonlar için cinsiyetini önceden belirlemedikleri ilan sayısı
c) İki cinsiyetten birine daha yakın davranan işverenlerin sayısı
ç) İşverenlerin toplumsal cinsiyete duyarlı tutum ve davranışları

4.8 İş yerlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması

a) Geliştirilen politika ve prosedür sayısı
b) İşyerlerinde kurulan kurul sayısı
c) İşyerlerinin paylaştığı toplumsal cinsiyet eşitliğine dair rapor sayısı
ç) İş hayatına katılmak için harekete geçen kadın sayısı
d) İŞKUR’a başvuran kadınların sayısı
e) KOSGEB’in eğitimlerinden yararlanmak isteyen kadın sayısı
f) Mesleki kurslara katılan kadın sayısı
g) İş arama ve başvurma sitelerinde ilanlara başvuran kadın sayısı
h) İş arama ve başvurma sitelerine kayıt olan kadınların sayıları
ı) Yerel yönetimlere işte çalışmak üzere yönlendirme isteyen kadın sayısı
i) Yetenek ve becerilerinden para kazanabilme planları yapan veya bir işte çalışmayı düşünen kadın sayısı

4.9 Kadınların girişimcilik kapasitelerinin artması

a) 5 yılı tamamlamış kadın girişimcisi olan kuruluş sayısı
b) Kadınlara yönelik girişimcilik eğitimlerinin sayısı
c) Yeni iş açmak için kredi alan kadın sayısı

4.10 Kadınların iş kurma konusunda bilgilerinin artması

a) İş kurmak isteyen kadınların iş kurma konusunda gerekli hukuki aşamaları bilme seviyeleri
b) İş kurmak isteyen kadınların iş kurma konusunda gerekli mali aşamaları bilme seviyeleri
c) İş kurma konusunda bilgi almak için ilgili birimlere başvuran kadın sayısı

4.11 Kadınların iş bulma konusunda bilgiye erişimlerinin artması

a) İŞKUR’a kayıtlı kadın sayısı
b) Hangi kanallarda iş arayacağını bilen kadın sayısı
c) KOSGEB’in eğitimlerinden yararlanmak isteyenkadın sayısı
ç) Mesleki kurslara katılan kadın sayısı
d) İş arama ve işe başvurma sitelerine kayıt olan kadınların sayısı
e) İş arama ve işe başvurma sitelerinde ilanlara başvuran kadın sayısı
f) Yerel yönetimlerden işte çalışmak üzere yönlendirme isteyen kadın sayısı

4.12 Özel sektörün kadın istihdamına olumlu yaklaşımının gelişmesi

a) Toplumsal cinsiyete duyarlı geliştirilen politika ve prosedür sayısı
b) Şirketlerin ve iş adamlarının kurumların toplumsal cinsiyet eşitliğini uygun davranış ve demeç sayısı
c) Özel sektörün paylaştığı toplumsal cinsiyet eşitliğine dair rapor sayısı
ç) Özel sektörde yönetici kadroda kadın-erkek oranı
d) Özel sektörde her departman içinde kadın-erkek oranı
e) İK politikalarında “açılan bir iş ilanına başvurular arasında yapılan elemelerde ortaya çıkan son listenin ½ veya 1/3 ‘ü kadın değilse, açılan o pozisyona alım yapılmamaktadır” ilkesini benimseyen kurum sayısı

4.13 Kadınların özgüveninin artması

a) Çalışma hayatına katılmayı planlayan kadınların özgüven seviyeleri
b) Çalışma hayatındaki kadınların özgüven seviyeleri
c) Yalnız yaşayan kadın sayısı
ç) Geleneksel olarak eril kabul edilmiş iş kollarında çalışan kadın sayısı
d) Hane reisi kadın sayısı
e) Kadın girişimci sayısı
f) Sosyokültürel aktivitelere katılan kadın sayısı
g) Yalnız seyahat eden kadın sayısı
h) STK’larda faaliyet gösteren kadın sayısı
ı) Üniversitelerdeki kadın sayısı

4.14 Kadınların iş hayatında öz-yeterliliklerinin artması

a) Kadınların iş hayatında kaldıkları sene sayısı
b) Kadınların meslektaşlarıyla bilgi seviyesi farkı
c) Kadınların bilgi seviyesi algısı

4.15 İşyerlerinde kreş ve çocuk bakım imkânlarının artması

a) Kreş açan işyeri sayısı
b) İşyerlerinde kreş için verilen destek miktarı

4.16 Ebeveynliğe yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi

a) Babalık izni verilme sıklığı
b) Babalık izni süresi
c) Babalara yönelik kreş hakkı ile çıkarılan düzenleme sayısı
ç) Devletin yürüttüğü (STK işbirliği) kampanya sayısı
d) Ebeveynlikle ilgili STK çalışmalarının sayısı
e) Ebeveynlikle ilgili akademik çalışmaların sayısı

4.17 Mevzuatın iş yerlerinde çocuk bakım mekânlarının açılmasına yönelik düzenlenmesi

a) İş yerlerinde çocuk bakım mekânlarının açılmasına yönelik mevzuatların içerikleri

4.18 Yaşlı/hasta/engelli/çocuk bakımında uzman ve erişilebilir hizmetlerin artması (Kadının üstündeki bakım (engelli, çocuk, yaşlı bakımı) yükünün azalması için)

a) Devletin yaşlı/hasta/engelli/çocuk bakım hizmetleri için ayırdığı kaynak miktarı
b) Devletin yaşlı/hasta/engelli/çocuk bakım hizmetleri için açtığı birimlerin sayı ve kapasitesi

4.19 Kadınların sendikal haklar, taciz ve mobbing gibi günlük iş yaşamlarını etkileyen konular hakkında bilgilerinin artması

a) Sendikal haklar, taciz ve mobbing gibi kadınların günlük iş yaşamlarını etkileyen konular hakkında verilen eğitim sayısı
b) İş yaşamında sorun yaşayan kadınların şikâyet sayıları
c) Sendikal haklar, taciz ve mobbing gibi günlük iş yaşamlarını etkileyen konular hakkında kadınların kendi aralarında kurdukları ağların sayısı
ç) Sendikaya üye olan kadınların sayısı

4.20 İş hayatında kadınların birbirlerini destekleyebilecekleri ağların oluşması (kariyer, dayanışma, sosyalleşme vb.)

a) İş arkadaşlarıyla birlikte yapılan iş saatleri dışındaki sosyalleşme etkinlikleri sayısı (yemek yeme, sinemaya gitme, piknik yapma vb.)
b) Farklı iş yerlerinden kadınların da katıldığı meslektaş buluşmaları ve ağ kurma (networking) toplantılarının sayısı
c) İşyerindeki kadınların ortaklık kurabilecekleri konularda kurdukları ağ sayısı
ç) İşyerinde ortak konularda kurulan ağlara katılan kadın sayısı

4.21 İstihdam konusunda çalışan STK’ların kadın istihdamını destekleyen kamu politikalarının oluşturulması için toplumsal savunuculuk faaliyeti yapması*

a) İstihdam ile ilgili uluslararası platformlara katılan STK sayısı
b) Yürütülen savunuculuk faaliyeti sayısı

C- Siyasette Temsil ve Siyasete Katılımı

4.1 Kadınların yerel düzeyde siyasi karar mekanizmalarına katılımlarının artması

a) Belediye meclisi ve komisyonlarındaki kadın üye sayısı
b) Kadın muhtar sayısı
c) Belediyelere kadınlar tarafından verilen dilekçe sayısı
ç) Yerelde yapılan eylemlere katılan kadın sayısı
d) Kadın belediye başkanı sayısı
e) Kadın kaymakam ve vali sayısı

4.2 Kadınların merkezi düzeyde (siyasi partiler dahil) siyasi karar mekanizmalarına katılımlarının artması

a) Parti yöneticisi kadın sayısı
b) Meclis komisyonlarındaki kadın sayısı
c) Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı
ç) Bakanlar kurulundaki kadın sayısı
d) Meclis başkan ve vekilleri arasındaki kadın dağılımı
e) Toplumsal cinsiyet konusunda verilen gen soru ve soru önergesi sayısı

4.3 Siyasi partilerin parti tüzük ve yönetmeliklerinde ve uygulamalarında kadınların karar mekanizmalarında yer almalarının artması

a) Siyasi parti üyesi kadın sayısı
b) Siyasi parti yöneticisi kadın sayısı
c) Delegelerdeki kadın oranı
ç) Siyasi partilerdeki kadın kollarının karar mekanizmalarındaki etkililik seviyesi
d) Siyasi parti kadın başkan adayı sayısı

4.4 Kadınların siyasete katılımlarının önündeki maddi engellerin azalması

a) Milletvekili aday adaylığı için gereken başvuru ücreti miktarı

4.5 Siyasi partilerin kadınların siyasete katılmasına yönelik politikalar geliştirmesi ve uygulamaya koyması

a) Kadınların siyasete katılmasına yönelik politika geliştiren parti programı geliştiren siyasi parti sayısı
b) Parti tüzüklerinde kadın katılımını arttıracak politika sayısı
c) Parti tüzüklerinde kadın katılımını arttıracak madde sayısı
ç) Toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artması
d) Toplum genelinde kadınların seçme ve seçilme haklarının erkeklerle eşit olduğunu düşünen insan sayısı
e) Kadınların yönetme ve siyaset yapma becerilerinin olmadığını düşünen insan sayısı
f) Farklı sosyal ve kültürel arka planlı vatandaşların toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık seviyeleri
g) Eğitimin her aşamasında toplumsal cinsiyet konusunda zorunlu derslerin sayısı
h) Üniversitelerde kadın çalışmaları bölümlerinin sayısı
ı) Kadın araştırma merkezlerinin sayısı
i) Erkeklik meselesiyle ilgilenen grupların sayısı
j) Kadına yönelik şiddet davalarının kadınlar lehine sonuçlanma oranı
k) Kadının geleneksel rolünü pekiştiren tutumlarda bulunan devlet personeli sayısı

4.6 Kadın STK’ları ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlenmesi

a) Ortak yürütülen proje sayısı
b) Projeler sonunda geliştirilen mevzuat önerisi sayısı
c) Kamu kurumlarının geliştirdikleri program ve projelerde STK’lara danışma sıklığı

4.7 Yerel yönetimlerin kadın katılımını artıracak mekanizmalar geliştirmesi

a) Kadınların kent hakkının iyileştirilmesi konusunda yürütülen program ve proje sayısı
b) Yönetim mekanizmalarında kadın kotası uygulayan yerel yönetim sayısı

4.8 Kadınların siyasete katılım konusunda ilgi ve meraklarının artması

a) Kadınların siyasi katılımlarını artırmaya yönelik kampanya sayısı
b) Kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışan STK’ların sayısı
c) Siyasi haber içerikli haber programları, açık oturumlar, sosyal medya kanalları, bloglar, websiteleri, radyo programlarını takip eden kadın sayısı

4.8 Kadınların siyasete katılımı için kapasitelerinin (farkındalık, ilgi, bilgi, beceri) artması

a) Kadınların liderlik beceri seviyesi
b) Kadınların bağımsız finansal kaynaklarının sayısı
c) Kadınların iletişim beceri seviyesi
ç) Kadınların iletişim ağlarının genişliği
d) Kadınların siyaset bilgisi seviyesi

4.9 Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarını etkilemesi

a) Siyasi örgüt, sendika vb. alternatif siyaset kanallarındaki kadın sayısı
b) Yerel ve toplumsal düzeyde gerçekleşen hak mücadelesi süreçlerinde yer alan kadın sayısı

D- Kadının Güçlenmesi

4.1 Kadınların, ilgili örgüt ve kurumlarla birlikte, sivil toplum çalışmalarına katılmaları

a) STK’larda gönüllü olan kadın sayısı
b) Derneklere üye olan kadın sayısı
c) Kadın çalışmaları veya dayanışması için bir araya gelen kuruluşlardaki kadın sayısı

4.2 Kadın örgütlenmesinin artması

a) Kadınlarla çalışan STK sayısı
b) Kadınların kendi aralarında kurdukları resmi olmayan örgütlenmelerin sayısı
c) Kadınların sendika, STK, vb. oluşumlara üyelik sayısı

4.3 Kadınların iletişim becerilerinin artması

a) Kadınların kendilerini ifade etme seviyeleri
b) Kadınların etkin dinleme ve anlama seviyeleri
c) Kadınların iletişim becerileri seviyeleri

4.4 Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın gelişmesi

a) Bağımsız medya ve kadın haber ağlarının sayısı
b) Medya izleme raporlarının sayısı
c) Feminist yayınların sayısı
ç) Şiddet haberlerinin analizlerinin sayısı
d) Medyanın sözlü dili
e) Medyanın görsel dili
f) Cinsiyetçi ibarelerin sayısı
g) Medya çalışanlarının (her kademede ve farklı yayın alanlarında) sayısı
h) Medya alanındaki kadın çalışanların erkek çalışanlara oranı
ı) Güvenlikli ortamda çalışabilen kadın gazeteci sayısı
i) Gazetecilik ve medya eğitiminde toplumsal cinsiyet yaklaşımındaki değişim
j) Kadın STK’larının medyadaki görünürlük seviyesi
k) Medyanın kadın çalışmalarının desteklenmesi konusundaki kampanya sayısı
l) Köşe yazısı ve diğer düşünce yazıları oranı
m) Dizi ve filmler, diğer yayınlarda toplumsal cinsiyet duyarlı karakterler üretme sıklığı
n) Şirket ve ajanların reklamlarda toplumsal cinsiyete duyarlı reklam üretim sıklığı

4.5 Kadınların, (anadillerinde) kamusal hizmetlere (eğitim, sağlık, yasalardan faydalanma) erişimlerinin artması

a) Sağlık hizmeti almak üzere hastaneye gelen kadın sayısı
b) Önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanan kadın sayısı
c) Kadınlara anadillerinde sağlık hizmeti sunan sağlık personeli sayısı
ç) Kadınlara yönelik açılan belediye ve halk eğitim merkezlerindeki eğitim sayısı
d) Kamusal hizmetlerden anadillerinde faydalanan kadın sayısı

4.6 Karar vericilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda destekleyici tutumlar geliştirmesi

a) Milletvekillerinin demeçlerinde kullandıkları toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ifade sayısı
b) Yasa uygulayıcılarının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde karar verme sayısı
c) Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yeni yasa ve yönetmelik sayısı
ç) Toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı uygulamalara karşı uygulanan ceza ve caydırıcı karar sayısı
d) Karar vericiler arasındaki kadın sayısı

4.7 Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin engellenmesi

a) Çocuk yaşta evlenen kız çocuğu sayısı
b) Çocuk yaşta yapılan doğum sayısı
c) Çocuklarını erken yaşta evlendirdiği için ceza alan ebeveyn sayısı
ç) Erken yaşta evlilik talepleri ve ihbarları sayısı

4.8 Kanaat önderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda destekleyici tutumlar geliştirmesi

a) Kanaat önderlerinin kadın-erkek eşitliği konusunda verdiği demeç sayısı
b) Kanaat önderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine örnek oluşturacak davranış sayısı

4.9 Toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilenmenin artması

a) Toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki bilgi seviyesi

4.10 Devletin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen hizmet ve politikalar geliştirmesi

a) Toplum cinsiyet eşitliğini destekleyici yönetmelik sayısı
b) Toplum cinsiyet eşitliğini destekleyici kanun sayısı

4.11 Kadınların (evrensel insan hakları ve kadın haklarına dair) hak bilinçlerinin yükselmesi

a) Kadınların kadın haklarına dair bilgi seviyeleri
b) Kadınların kadın haklarının gündelik yaşamlarında ihlâl edildiği durumları tespit edebilme seviyeleri

4.12 Kadınların kendi yasal haklarına dair bilgilerinin artması

a) Kadınların kendi yasal haklarına dair (sağlık hizmeti alırken mahremiyet hakkı, Medeni Kanun hakkında bilgi vb.) bilgi seviyeleri

4.13 Kadınların ev içi yaşamlarında karar mekanizmalarında yer alması

a) Ev içi yaşamlarında kendileriyle ilgili kararları alan kadın sayısı
b) Ev yaşamı ile ilgili kararlarda erkeklerle kadınların karar alma oranları

4.14 Kadınların sosyal yaşamlarında karar mekanizmalarında yer alması

a) Ailesinin onayı gerekmeksizin sosyal aktivitelere bireysel olarak katılan kadın sayısı
b) İstediği etkinliği herhangi bir baskı olmadan gerçekleştiren kadın sayısı

4.15 Kadınların kamusal alanda yer almalarının sağlanması (sokak, iş ortamı, devlet kurumları, okullar, siyaset)

a) Aydınlatılmış sokak sayısı
b) Toplu taşıma araçlarının sıklığı, çalışma süresi ve çeşitliliği
c) Park-bahçe vb. kamusal mekânların kadınların kullanımına uygun düzenlenme oranı
ç) Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik açtığı merkez sayısı
d) Dezavantajlı kadınların sokağa çıkma oranı
e) Kadınların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarından bağımsız sokağa çıkma oranı
f) Kadınların sosyal amaçlı sokağa çıkma oranı

4.16 Kadın STK’larının kapasitelerinin (insan kaynağı ve müzakere kapasitesi) artması

a) Ekonomik olarak sürdürülebilir kadın STK sayısı
b) Sivil toplum kuruluşu içinde insan kaynağını yeterli bulan kadın STK sayısı
c) Lobi faaliyeti yapan kadın STK sayısı
ç) Kamu ile işbirliği yapan kadın STK sayısı

4.17 Kadınların kendi kapasitelerine dair farkındalıklarının artması

a) Kadınların kendi kapasitelerine dair farkındalık seviyeleri
b) Kendi ilgi ve becerilerini ifade edebilen kadın sayısı

4.18 Kadınların kendilerini ilgilendiren kararlar almaları

a) Kariyerini kendisi belirleyen kadın sayısı
b) Kendi isteği ile evlenen kadın sayısı
c) Yaşadığı şehirde isteyerek yaşayan kadın sayısı

4.19 Kadınların öz-yeterliliklerinin gelişmesi

a) Maddi olarak bağımsız olan kadın sayısı
b) Bağımsız olarak sosyalleşen kadın sayısı
c) Şiddetten kurtulan ve kendisi için bağımsız hayat kuran kadın sayısı

4.20 Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri

a) Gece toplu taşıma kullanan kadın sayısı
b) Kadının kendini güvende hissetmek için kullandığı araçların satış miktarı
c) Kendini korumak için savunma sporlarına başlayan kadın sayısı
ç) Sokağa rahat çıkan kadın sayısı
d) Gece sosyal-kültürel aktivitelere dahil olan kadın sayısı

E- Kız Çocukları ve Kadınların Eğitime Katılımlarının Artması

4.1 Kadınların eğitime erişimlerinin artması

a) Okullardaki belli bir yaş grubundan kadın sayısının aynı yaş grubundaki toplam kadın sayısına oranı
b) Devlet tarafından açılan, kadının eğitimine yönelik ücretsiz kurs, ders ve okul sayısı
c) Okur-yazar yetişkin kadın sayısı/toplam kadın sayısı oranı
Kadınların okul bitirme oranı

4.2 Kadınların işlevsel okur-yazarlık (gündelik hayatlarını idame ettirmelerini mümkün kılabilecek düzeyde) becerilerinin artması

a) İlkokulda okuyan kız çocuk oranı
b) Belirli bir yaş grubundaki okur-yazar kadın sayısının toplam kadın sayısına oranı

4.3 Kadınlara yönelik hayat boyu öğrenme olanaklarının arttırılması

a) Devlet tarafından açılan, kadının eğitimine yönelik ücretsiz kurs, ders ve okul sayısı
b) Kurs, seminer ve okullara giden kadın sayısı
c) Kurs, seminer ve okulların sayısındaki artışların kadınlara oranı
ç) Beyaz yakalı kadınların mesleki kariyerleri için yaşam boyu eğitimlere katılma oranı
d) Meslek edindirme kurslarına katılımın cinsiyetlere göre dağılımı

4.4 Mesleki eğitimde cinsiyetçiliğin azalması

a) Belirli bir meslek grubundaki kadın sayısının erkek sayısına oranı
b) Belirli bir mesleki eğitimdeki kadın sayısının erkek sayısına oranı
c) Belirli bir mesleki eğitimi bitiren kadın sayısının erkek sayısına oranı
ç) Meslek eğitiminde hem kız hem de erkek öğrencilere açık olan program sayısı

4.5 Meslek seçimlerinde cinsiyetçi kalıpların azalması

a) Öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı
b) Okullarda rehberlik servislerinin toplumsal cinsiyet eşitliği algısı
c) Meslek liselerindeki öğrenci sayısının cinsiyet dağılımı
ç) Akademik personel ve öğretmenlerin cinsiyetlere dağılımı
d) Çalışma alanının kadınların rahat kullanımına göre düzenlenme oranı
e) Liselerde alan seçiminin cinsiyetlere göre dağılımı
f) Öğretmen ve velilerin mesleki alana yönlendirme konusunda toplumsal cinsiyet algısı
g) Kız ve erkek meslek liselerinin müfredat içeriği
h) Ustalık-çıraklık sertifikalarının cinsiyete göre dağılımı
ı) Kız ve erkek çocuklara yönelik meslek seçimi teşviklerin sayısı (burslar ve projeler, mentor programı vb.)
i) Meslek adlandırmalarında toplumsal cinsiyete duyarlı ibarelerin sayısı
j) Öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı
k) Okullarda rehberlik servislerinin düzenlediği toplumsal cinsiyet eşitliği aktivitelerinin sayısı

4.6 Kadınların eğitim düzeylerinin artması

a) Okullaşma ve mezun olma oranının cinsiyetlere göre dağılımı
b) lköğretimin son yılındaki kadın-erkek oranı
c) Kadınların eğitimlerini sürdürdükleri yıl sayısı
ç) Liselerdeki kadın-erkek oranı
d) Üniversitelerdeki kadın-erkek oranı
e) Lise ve üstü düzeyde mezun kadın-mezun erkek oranı
f) İş yerlerinde yüksek pozisyonlardaki kadın-erkek oranı

4.7 Kadınların erken okul terklerinin azalması

a) Kız çocuklarının erken evlilik oranı
b) Okulu terk eden öğrenci sayısının cinsiyetlere göre dağılımı
c) Okula devamı teşvik için verilen finansal destek oranı
ç) Okullara ulaşımı kolaylaştıracak uygulama oranı
d) Yurt sayısı

F-Kadın Sağlığının İyileştirilmesi

4.1 Kadınların cinsel sağlık hizmetlerine erişimlerinin artması

a) Kadın sağlığı ile ilgili mevzuat içeriği
b) Sağlık sektöründe hizmet içi eğitim sayısı
c) Kullanılan aile planlaması yöntemi sayısı
ç) Cinsel sağlık hizmetlerinin sigorta kapsamında bulunma oranı
d) Gebelik sonlandırma hizmetleri veren hastane sayısı
e) A kategorisinde hizmet veren Aile Hekimi sayısı
f) Adli vakalar çerçevesinde suç kapsamında oluşmuş gebeliklerin sonlandırılma sayısı

4.2 Kadınların cinsel ve üreme haklarına dair bilgilerinin artması

a) Kadınların cinsel sağlık ve üreme haklarına dair bilgi seviyeleri
b) Cinsel sağlık ve üreme hakları konusunda bilgilendirici hizmet sunan kurum ve kuruluş sayısı

4.3 Kadının cinsel ve üreme haklarına yönelik hizmetlerin yasal mevzuata uygun verilmesi

a) Hastanelerden cinsellik ve üreme ile ilişkili konularda aldıkları hizmetten memnun olan kadın oranı
b) Yasal yükümlülüklerini yerine getiren hastane sayısı
c) Cinsellik ve üreme ile ilişkili konularda mevzuata uygun hizmet veren personel oranı

4.4 Doğurganlığı düzenlemeye yönelik sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve nitelikli olması

a) Hastanelerden doğum kontrol yöntemleri hizmeti alan kadın oranı
b) Doğurganlığı düzenlemeye yönelik ücretsiz hizmet oranı
c) Doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmet veren kurumlardaki kadınlara haklarına uygun davranan personel sayısı
ç) Doğurganlığı düzenlemeye yönelik sağlık hizmetlerinin köy ve kasabalara dağılım oranı

4.5 Kadınların iyi olma hallerinin (psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel sağlık) artması

a) Psikolojik şiddete maruz kalan kadın sayısı
b) Fiziksel şiddete maruz kalan kadın sayısı
c) Ekonomik şiddete maruz kalan kadın sayısı
ç) Cinsel şiddete maruz kalan kadın sayısı
d) Yalnız yaşayan kadın sayısı
e) Kendine dair kararları, bağımsız olarak kendisi alan kadın sayısı
f) Kendini güvende hisseden kadın sayısı

4.6 Anne-çocuk sağlığına dair koruyucu hizmetlerin erişilebilir ve kaliteli olması*

a) Hizmet protokolüyle uyumlu verilen hizmet sayısı
b) Emzirme oranları
c) Birden fazla kez doğum yapan kadınların doğum aralıkları

4.7 Kadınların erken yaş gebeliklerinin önlenmesi ve bu konuda sağlık hizmetlerinin sağlanması

a) Erken evlilik sayısı
b) Erken evlilikler konusundaki mevzuat içeriği
c) Erken yaş gebeliklerinde gerçekleştirilen doğum oranı
ç) Erken yaşta evliliklere dair verilen eğitim sayısı
d) Erken yaşta evliliklere dair verilen hizmet çeşidi
e) Erken yaşta evliliklere dair hizmet verilme oranı
f) Erken yaşta evliliklere dair kampanya sayısı

4.8 Erken yaşta gebe kalmış̧ kadınların sağlık hizmetlerine erişebilmeleri

a) Erken yaşta gebe kalıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilmiş̧ kadın sayısı
b) Erken yaşta gebeliklerde evde doğum oranı
c) Erken yaşta gebe kalmış̧ kadınların sağlık durumları
ç) Erken yaştaki gebeliklerde sağlıklı doğan bebek sayısı
d) Erken yaşta gebeliklere dair hizmetlerin sayısı
e) Erken yaşta gebeliklere dair hizmetlerin bulunduğu şehir, kasaba, köy sayısı